Støtteordninger for musikere og arrangører

Kulturstyret i Bergen (KS)

Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Støtteordningene omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også et kompetanseorgan som arrangerer jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner. De kan også tilby kontorer og øvingsrom.

 


Bergen kommune

Tilskudd til amatører, organisasjoner og frivillig
Arrangementstøtte har til formål å sikre Bergens befolkning tilgang til et bredt utvalg av kunstneriske uttrykk og arrangementer.

Tilskuddsordningen er todelt:

-Støtte til profesjonelle bydekkende ikke-kommersielle arrangementer - med høy kunstnerisk kvalitet. Behandles av Seksjon for kunst og kultur.

-Støtte til amatørbaserte eller bydels- og lokale arrangementer - som bidrar til gode miljø og bredt engasjement. Behandles av bydelskulturkontorene.

 

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

 • Utøvernes faglige kvalifikasjoner og kompetanse.
 • Arrangementets kunstneriske målsetninger, nivå og innhold.
 • Arrangementets publikumspotensialle
 • Balansert budsjett og planer for markedsføring.
 • Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune.

Søknadsfrist er senest én måned før arrangementet skal finne sted.Musikkutstyrsordningen:

Musikkutstyrsordningen skal sammen med andre ordninger legge til rette for og utvikle et mangfold av norsk rytmisk musikk. Formålet for Musikkutstyrsordningen er å sikre tilgang til øvingslokaler over hele landet og gode tekniske vilkår for fremføring.

Her kan du søke støtte til:

 • Teknisk utstyr til øvingslokale
 • Fremføringsutstyr
 • Ombygging av øvingslokale
 • Forbedring av konsertlokale
 • Musikkbinge.

Løpende søknadsfrist 


Musikkens Studieforbund

(Forutsetter medlemsskap i bandORG, AKKS eller Musikk i Skolen.)

Musikkens studieforbund er voksenopplæringsarenaen for det frivillige musikklivet i Norge og gir støtte til bl.a kurs. Tilknyttet Voksenopplæringsforbundet. 

Kriteriene for støtte til Voksenopplæring er at medlemmene i bandet er over 14 år. Normal utbetaling er mellom 5 000 - 8 000 i året.

 


Frifond

Frifond er en støtteordning for lokal og frivillig kulturaktivitet i demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner og -grupper.

Eksempler på aktivitet: Frifond musikk gir støtte til band, kor, sanggrupper, og konserter.

Det gis ikke tilskudd til prosjekter som allerede er gjennomført. Det er et vilkår for støtte at barn og unge under 26 år er deltakere i aktiviteten.

 


Fond for utøvende kunstnere

Fondets midler er øremerket honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Utøverene må bo og hovedsaklig ha sitt virke i Norge.

Fondets støtteordninger
· Innspilling av fonogram
· Prosjektstøtte
· Reisestøtte
· Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering)
· Stipend for etterutdanning
· Orkester-/korpsstipend
· Stønad

 


Fond for lyd og bilde

 • Fondet skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak og fordeles til beste for rettighethavere innenfor musikk, scene og film.
 • Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. 
 • De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget hvert år gjennom budsjettvedtaket.

 


Norsk kulturråd

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon og å styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere, særlig innen pop og rock.

Målgruppen er profesjonelle utøvere, band og artister som allerede har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt innen pop, rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk samt alle undersjangere, blues og visesang.  Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Tiltak med talentutvikling innen pop og rock som målsetning kan også søke

 

 


 

 For andre støtteordninger

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss